Πάγκοι Κουζίνας

Πάχος πάγκου 40mm
Ράδιο Postforming R3
Μέγιστο μήκος 5.200mm
Φάρδη πάγκων 600mm μονόκουρβος
640mm δίκουρβος
900mm δίκουρβος
Οίκος Resopal